Politika proti podkupovanju družbe Visa Inc.

1.0 Namen

Visa Inc. je sprejela to politiko proti podkupovanju (»politika«), da bi izpolnila zahteve in omejitve ameriškega zakona o korupcijskih praksah v tujini, zakona Združenega kraljestva o podkupovanju in drugih veljavnih zakonov proti podkupovanju po vsem svetu.

2.0 Obseg

Politika velja za vse direktorje, uradnike, zaposlene in pogojne delavce (»osebje Visa«) družbe Visa Inc. in njenih podružnic (»Visa« ali »podjetje«).  To politiko je treba brati v povezavi z drugimi politikami, postopki in smernicami družbe, vključno s kodeksom poslovnega ravnanja in etike ter politiko programa za potovanja in izdatke ter nakupovalne kartice. Vendar, kolikor je ta politika bolj restriktivna, nadomešča druge veljavne politike in postopke podjetja (vključno z darili, obroki ali zabavo). Ta pravilnik se lahko prevede v druge jezike in če je preveden, ima prednost različica v angleškem jeziku.

Regionalni oddelek za etiko in skladnost ter pravni oddelek lahko razvijejo mejne vrednosti izdatkov, specifične za geografijo ali državo, nad katerimi so potrebni postopki predhodne odobritve. Regionalni oddelek za etiko in skladnost ter pravni oddelek lahko odgovorijo na vprašanja o tem pravilniku in zagotovijo smernice glede postopkov, specifičnih za trg.

3.0 Izjava o politiki

Podjetje je zavezano k pridobivanju poslov preko poštene in iskrene konkurence na trgu. Skladnost s to politiko proti podkupovanju in smernicami politike proti podkupovanju (Dodatek A) je odgovornost vseh v podjetju. Upravni odbor in njegov odbor za revizijo in tveganja, glavni izvršni direktor, višje vodstvo in glavni uradnik za etiko in skladnost so posebej zadolženi za zagotavljanje, da družba pri poslovanju izpolnjuje najvišje pravne in etične standarde. Visa bo pri poslovanju natančno spoštovala namen veljavne zakonodaje proti podkupovanju.  Obljubljanje, dovoljenje, ponujanje, dajanje, sprejemanje ali pridobivanje, neposredno ali posredno, česar koli vrednega ali kakršnih koli neupravičenih prednosti komur koli, z namenom ali videzom neupravičenega vplivanja na njegove ali njene odločitve ali ravnanje ali kot nagrada za neupravičeno izvajanje, je strogo prepovedano.

Podjetje je zavezano izpolnjevanju svojih obveznosti v skladu z zakoni proti podkupovanju. Kot ameriška korporacija, s katero se trguje na newyorški borzi, za podjetje velja ameriški zakon o korupciji v tujini (FCPA). FCPA je zakon s kazenskimi določbami, ki prepoveduje obljubljanje, dovoljenje, ponujanje ali dajanje česar koli vrednega, neposredno ali posredno, neameriškim državnim uradnikom (širok izraz, ki vključuje zaposlene na vseh ravneh neameriških vlad, kot tudi zaposlene v komercialnih podjetjih v državni lasti ali pod državnim nadzorom, kot je državna finančna institucija, in neameriške politične kandidate, politične stranke ali strankarske uradnike ter javne mednarodne organizacije), da bi vplivali na kakršno koli dejanje ali odločitev neameriškega uradnika v svoji uradni funkciji. FCPA velja za ravnanje podjetja in osebja Visa po vsem svetu. Za podjetje veljajo tudi številni zakoni in predpisi glede poslovnih napitnin, ki jih lahko sprejme državno osebje ZDA. Obljuba, ponudba ali dostava darila, usluge ali druge nagrade državnemu uradniku ali uslužbencu vlade ZDA v nasprotju s temi pravili lahko ne le krši politiko podjetja, ampak je lahko tudi kaznivo dejanje.

Osebje podjetja in Visa mora upoštevati tudi zakon Združenega kraljestva o podkupovanju iz leta 2010 (»zakon o podkupovanju«). Zakon o podkupovanju prepoveduje podkupovanje državnih uradnikov in komercialno podkupovanje. Zakon o podkupovanju določa, da je ponujanje, obljuba ali dajanje podkupnine (kar za namene te politike boja proti podkupovanju pomeni finančno ali drugo prednost); zahtevati, soglašati s prejemom ali sprejeti podkupnino; ali podkupovanje tujega javnega uradnika, kaznivo dejanje. Družba je lahko tudi posredno odgovorna, če ni preprečila podkupovanja v njenem imenu, in je dolžna izvajati ustrezne postopke za preprečevanje podkupovanja s strani tistih, ki opravljajo storitve za ali v imenu družbe, vključno s storitvami, ki jih zagotavljajo podružnice.

Poleg zakona FCPA in zakona o podkupovanju lahko za podjetje veljajo drugi zakoni proti podkupovanju po vsem svetu.  

Strogo je prepovedano dajati ali ponujati kar koli vrednega osebi zajeti pod opredelitev državnega uradnika (kot je opredeljeno v Dodatku A) katere koli države, kar je v nasprotju z zakonodajo proti podkupovanju, ali izvajati nezakonita plačila tretjim osebam, ne da bi vedeli ali imeli razlog vedeti, da bo kakršen koli delež ponujen, dan ali obljubljen takemu uradniku. Prepovedana so tudi olajševalna plačila – plačila za pospešitev ali zavarovanje izvajanja rutinskega državnega ukrepa.

Nazadnje, številni zakoni proti podkupovanju prepovedujejo tudi obljubljanje, ponujanje ali plačevanje podkupnin ali protivrednosti zasebnikom. Ta pravilnik prepoveduje obljubljanje, dovoljenje, ponujanje, dajanje, sprejemanje ali pridobivanje česar koli vrednega ali katere koli druge prednosti kateri koli tretji osebi – vključno s stranko, potencialno stranko, prodajalcem ali drugim poslovnim partnerjem – z namenom ali dajanjem vtisa neprimerno vplivanje ali nagrajevanje poslovnih odločitev prejemnika.

4.0 Odgovornost

4.1 Lastnik pravilnika in programa

Glavni uradnik za etiko in skladnost je lastnik politike in programa ter bo upravljal politiko in razvil okvir politike, ki vključuje postopke, orodja, komunikacijo in usposabljanje za izvajanje te politike in doseganje njenih ciljev. Oddelek za globalno etiko in skladnost zagotavlja nadzor nad letnim usposabljanjem o Politiki, ki se izvaja za ustrezno osebje Visa.

4.2 Izvršni sponzor

Izvršni sponzor politike je generalni svetovalec.

4.3 Nadzor politike

Odbor za korporativna tveganja (CRC) zagotavlja nadzor nad upravljanjem tega pravilnika prek rednih posodobitev oddelka za globalno etiko in skladnost.  

4.4. Izjeme

Izjeme od tega pravilnika morajo predhodno odobriti lastnik pravilnika, pravni svetovalec pravilnika in CRC. Lastnik pravilnika bo spremljal vse izjeme ali odstopanja od pravilnika.

5.0 Preiskovanje kršitev

Družba bo raziskala vsa prejeta poročila o kakršni koli kršitvi ali domnevni kršitvi tega pravilnika in ne bo dopuščala nikakršnih povračilnih ukrepov za poročila ali pritožbe, vložene v dobri veri. Kodeks poslovnega ravnanja in etike Visa ščiti vse tiste, ki podajo prijavo ali pritožbo, od osebja Visa pa se pričakuje, da bo sodelovalo pri notranjih preiskavah neprimernega ravnanja.

Vsako ravnanje, ki je v nasprotju s tem pravilnikom, kodeksom poslovnega ravnanja in etike podjetja ali veljavno zakonodajo, lahko vodi do disciplinskih ukrepov do in vključno z odpovedjo, v skladu z lokalnimi pravnimi zahtevami.

6.0 Pregled politike

Lastnik pravilnika je odgovoren za pregled pravilnika vsaj enkrat letno, da potrdi, da ostaja ustrezen in učinkovit pri izpolnjevanju navedenih poslovnih ciljev, ter po potrebi priporoči posodobitve CRC.

7.0 Preverjanje skladnosti s pravilnikom

Ta pravilnik in njegovi postopki so predmet občasnega preverjanja globalne etike in skladnosti in/ali notranje revizije, da se ugotovi učinkovitost izvajanja in stalne skladnosti s pravilnikom. Ugotovitve in strategije omilitve se lahko pregledajo z ustreznimi deležniki. Pomembne ugotovitve se sporočijo CRC in/ali upravnemu odboru ali njegovim pooblaščenim odborom, kot je primerno.

8.0 Sorodni dokumenti

  • Politika programa za kartice za potovanja in stroške ter nakupovalne kartice
  • Smernice programa Global Card – Potovanja in stroški ter nakupna kartica